فهرست روستاهای شهرستان رزن
ردیفنام روستاکد روستانام دهستاننام بخش
1جربانلو 018209497خرقانمركزي
2ساریجلو018209512خرقانمركزي
3سورتجین020209515خرقانمركزي
4دورنیان020209510خرقانمركزي
5لینگی قلعهنامشخصخرقانمركزي
6ینگی قلعه026209405خرقانمركزي
7گونلو019209539خرقانمركزي
8لاله دان019209540خرقانمركزي
9قزلجه نامشخصخرقانمركزي
10آب باریک 028209332رزنمركزي
11آب باریک 028209332رزنمركزي
12نینج025209550رزنمركزي
13یوشانلو(خیگان)025209350رزنمركزي
14تکیه 022209342رزنمركزي
15سیراب 025209364رزنمركزي
16ورقستان022209551رزنمركزي
17هریان029210135رزنمركزي
18جامیشلو028209344رزنمركزي
19فارسیجن022436109رزنمركزي
20وفس022209553رزنمركزي
21خمایگان022209348رزنمركزي
22کهارد027209382رزنمركزي
23نوار026209399رزنمركزي
24امتلر024209484رزنمركزي
25قراکند 010209521بغراطيسرد رود
26یارمجه باغ006209556بغراطيسرد رود
27عنیزجهنامشخصبغراطيسرد رود
28عنیرجه006209530بغراطيسرد رود
29اورته قمیش006209486بغراطيسرد رود
30تپه دیبی 010209492بغراطيسرد رود
31گندوز 008209538بغراطيسرد رود
32غنیزجه نامشخصبغراطيسرد رود
33مزرعه دیمور 010209546بغراطيسرد رود
34بابا نظر 008209488بغراطيسرد رود
35با با نظری نامشخصبغراطيسرد رود
36قلعهنامشخصبغراطيسرد رود
37چهار بلاغ 006209503بغراطيسرد رود
38قادر خلج010209516بغراطيسرد رود
39قادر خلج010209516بغراطيسرد رود
40قادر خلجنامشخصبغراطيسرد رود
41قادر خلجنامشخصبغراطيسرد رود
42قلعه شاطر بالی015209528سرد رود سفليسرد رود
43کل کبود016209532سرد رود سفليسرد رود
44جایان013209500سرد رود سفليسرد رود
45خنجر آباد014209507سرد رود سفليسرد رود
46سلطان آباد017209514سرد رود سفليسرد رود
47پاینده 014209489سرد رود سفليسرد رود
48تولکی تپه 017209493سرد رود سفليسرد رود
49قا یش 016209519سرد رود سفليسرد رود
50پيلي گين013209490سرد رود سفليسرد رود
51پيلي گيننامشخصسرد رود سفليسرد رود
52اجاق001236863سرد رود علياسرد رود
53چپقلو001236882سرد رود علياسرد رود
54قره بلاغ004209523سرد رود علياسرد رود
55کهریز بغازی003209534سرد رود علياسرد رود
56منصوی اباد002209549سرد رود علياسرد رود
57تخت004234254سرد رود علياسرد رود
58خورونده 002209508سرد رود علياسرد رود
59ملا بداغ005234284سرد رود علياسرد رود
60چورمقنامشخصسرد رود علياسرد رود
61ارپاره001236866سرد رود علياسرد رود
62ملا بداغ005234284سرد رود علياسرد رود
63چورمقنامشخصسرد رود علياسرد رود
64رکین 040209358درجزين سفليقروه درجزين
65کرفس 043209378درجزين سفليقروه درجزين
66حکان 035209347درجزين سفليقروه درجزين
67عمان 033209372درجزين سفليقروه درجزين
68پشت جین 032209338درجزين سفليقروه درجزين
69سایان 030209360درجزين سفليقروه درجزين
70مزرعه گیودره030209394درجزين سفليقروه درجزين
71در جزین035209352درجزين سفليقروه درجزين
72نیر031209401درجزين سفليقروه درجزين
73نظام آباد033209398درجزين سفليقروه درجزين
74بهکندان032209337درجزين سفليقروه درجزين
75شرند 037209371درجزين علياقروه درجزين
76کاج 040209377درجزين علياقروه درجزين
77سنقرآباد 042209362درجزين علياقروه درجزين
78سوزن 041209363درجزين علياقروه درجزين
79منوچهر037209396درجزين علياقروه درجزين
80عین اباد045209373درجزين علياقروه درجزين
81وسمق 038209402درجزين علياقروه درجزين
82وسمق038209402درجزين علياقروه درجزين
83شاهنجریننامشخصدرجزين علياقروه درجزين
 
     كليه حقوق سايت متعلق به سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور مي باشد. آخرين بروز رساني : 3 اردیبهشت ماه 1390
مجري : كنسرسيوم دهكده جهاني ، پست الكترونيكي : info@vil.ir