فهرست روستاهای شهرستان مينو دشت
ردیفنام روستاکد روستانام دهستاننام بخش
1ساسنگ 011022607چهل چايمركزي
2سرخو 012022610چهل چايمركزي
3ده عبداله 002022605چهل چايمركزي
4کلوکند004022618چهل چايمركزي
5دشت حلقه 008022383چهل چايمركزي
6امام عبدالله011022628چهل چايمركزي
7تحت 012022596چهل چايمركزي
8تخت 012022596چهل چايمركزي
9جنگلده پایین 012022600چهل چايمركزي
10کویت محله 001325045چهل چايمركزي
11طول آرام 013022611چهل چايمركزي
12سنچولی آباد 007325364چهل چايمركزي
13باقرآباد 010325007چهل چايمركزي
14محمدزمانخال 010022627چهل چايمركزي
15گوگ گل 003022620چهل چايمركزي
16جنگلده بالا012022599چهل چايمركزي
17آرام نروپایین004325041چهل چايمركزي
18قلمی007022615چهل چايمركزي
19القجر005022588چهل چايمركزي
20ازداران011022587چهل چايمركزي
21حسین کرد013022603چهل چايمركزي
22عباس آباد املاک002022612چهل چايمركزي
23قره چشمه008022389چهل چايمركزي
24قلعه چه012022614چهل چايمركزي
25النگنامشخصچهل چايمركزي
26براین نامشخصچهل چايمركزي
27شرکت صحرا001325047چهل چايمركزي
28محمد اباد نامشخصچهل چايمركزي
29پس پشته نامشخصچهل چايمركزي
30لیه نامشخصچهل چايمركزي
31دوزیننامشخصچهل چايمركزي
32قلعه قافه پایین015325703قلعه قافهمركزي
33بلم جرک015022482قلعه قافهمركزي
34دوجوز014022499قلعه قافهمركزي
35تیغ زمین014022490قلعه قافهمركزي
36ریگ چشمه پایین2014325681قلعه قافهمركزي
37ورچشمه 016022527قلعه قافهمركزي
38زندانچای014022505قلعه قافهمركزي
39برنجوننامشخصقلعه قافهمركزي
40دروک014022498قلعه قافهمركزي
41ده چناشک 017022501كوهساراتمركزي
42چمانی علیا نامشخصكوهساراتمركزي
43توسکا چال023022488كوهساراتمركزي
44ترسه017022525كوهساراتمركزي
45سایر021022506كوهساراتمركزي
46صفی آباد022022511كوهساراتمركزي
47چمان چاینامشخصكوهساراتمركزي
48چمانی سفلی نامشخصكوهساراتمركزي
49درجن020022497كوهساراتمركزي
50پلنگرنامشخصكوهساراتمركزي
51تاشتهنامشخصكوهساراتمركزي
52لوه039021981قراولانگاليكش
53اجن قره خوجه037021911قراولانگاليكش
54قنات حاجی تاجی043325077قراولانگاليكش
55بش اویلی040021919قراولانگاليكش
56سرخن آّباد043021947قراولانگاليكش
57اجن شیرملی037021910قراولانگاليكش
58قوشه چشمه 042021969قراولانگاليكش
59پادل دلنامشخصنيل كوهگاليكش
60آبپران024022476نيل كوهگاليكش
61کندسکوه025325120نيل كوهگاليكش
62سیجان024022509نيل كوهگاليكش
63کیارم024022521نيل كوهگاليكش
64یودت زینل024022529نيل كوهگاليكش
65لیرو025022523نيل كوهگاليكش
66کسرای (1)نامشخصينقاقگاليكش
67حسین آباد آخوندینامشخصينقاقگاليكش
68میرزا پانگ029022631ينقاقگاليكش
69خمبرآباد031325080ينقاقگاليكش
70کریم آباد032325086ينقاقگاليكش
71عرب بوران030021955ينقاقگاليكش
72حسین آباد قربانی030021934ينقاقگاليكش
73سرچشمه032022609ينقاقگاليكش
74بلوچ اباد 031325109ينقاقگاليكش
 
     كليه حقوق سايت متعلق به سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور مي باشد. آخرين بروز رساني : 3 اردیبهشت ماه 1390
مجري : كنسرسيوم دهكده جهاني ، پست الكترونيكي : info@vil.ir